Notice & Events

आन्तरिक मुल्याङन परीक्षा

2076/8/10

यस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह चौथो बर्षमा अध्ययनरत  विद्यार्थीहरुको आन्तरिक मुल्याङन परीक्षा यहि २०७६ मंसिर १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

  क्याम्पस प्रमुख

 s}nfnL ax'd'vL SofDk;

                                       wgu9L, s}nfnL                   

kmf]g g+=M %@!@@#, Od]nM www.kailalicampus.edu.npBack to top