Select Language:


Log In Email

Events

2077/1/27

मोबाइल नं. र इमेल आइडी उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा बिभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि बन्दाबन्दी अवधिमा अनलाइन मार्फत पठनपाठन गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य भैरहेकोले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुले आआफनो बिभागका बिभागीय प्रमुखहरुलाई नाम, कक्षा, रोल नं., ऐच्छिक बिषय उल्लेख गरी मोबाइल नं. र इमेल आइडी उपलब्ध गराउन हुन सूचित गरिन्छ ।

Read More
2077/1/28

मोबाइल नं. र इमेल आइडी उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा बिभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि बन्दाबन्दी अवधिमा अनलाइन मार्फत पठनपाठन गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य भैरहेकोले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुले आआफनो बिभागका बिभागीय प्रमुखहरुलाई नाम, कक्षा, रोल नं., ऐच्छिक बिषय उल्लेख गरी मोबाइल नं. र इमेल आइडी उपलब्ध गराउन हुन सूचित गरिन्छ ।

Read More
2078/1/26

Notice for BBS III Year Students 2078

Notice for BBS III Year Students 2078
Read More Download File
2078/1/26

Notice for BBS III Year Students 2078

pk/f]Qm ;DaGwdf BBS II Year sf] clGtd k/LIffsf] lbg BBS III Year sf] sIff @)&* h]7 @ ut]af6 ;+rfng x'g] elg ;"rgf ePsf]df B.A / B.Ed. II Year sf] k/LIff afsL /x]sf] / cGo ljljw sf/0fx?n] ubf{ @)&* h]7 @ ut]af6 sIff ;+rfng gx'g] ;"rgf ;Dk'0f{ ljBfyL{x?nfO{ hfgsf/L u/fOG5 . ;fy} BBS III Year sf] sIff ;+rfng ;DaGwL lg0f{o ePdf pQm ;"rgf SofDk;sf] Website: www.kailalicampus.edu.np, df tyf BBS III Year sf] Messenger Group / Facebook df ;d]t Upload ul/g]5 .

 

   dx]Gb| l;x dx/f

    ljefluo k|d'v

         Joj:yfkg ljefu

     s}nfnL ax'd'vL SofDk;

         wgu9L, s}nfnL

Read More
2021/5/26

TU Registrastion No of BBS First Year Students

TU Registrastion No of BBS First Year Students 
Read More Download File
2021/5/26

BA/BSW TU Resitration Number

BA/BSW TU Resitration Number 
Read More Download File
2021/5/26

B.ED. First TU Resistration Numbers

B.ED. First TU Resistration Numbers
Read More Download File
2021/5/26

B Sc First Year TU Registration Number

B Sc First Year TU Registration Number 
Read More Download File
2078/3/30

कक्षा ११ को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना

कक्षा ११ को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना 
Read More Download File
2078/4/10

स्नातकोत्तर तहमा नयँ भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

sfo{qmdx?

kmf/fd k]z ug]{

k|j]z k/LIff ldlt

k/LIff ;do

k|j]z k/LIff z'Ns

MBA

@)&* >fj0f @& ut];Dd

@)&* efb| # ut]

laxfg !!M)) ah]

? !,%))÷–

-@)&* efb| @ ut];Dd

ljnDa z'Ns ;lxtsf]

k|j]z k/LIff z'Ns ? #,)))_

MBS

@)&* >fj0f @& ut];Dd

@)&* efb| # ut]

laxfg * M)) ah]

MA

@)&* >fj0f @& ut];Dd

@)&* efb| # ut]

lbp“;f] @M)) ah]

M.Ed.

@)&* >fj0f @& ut];Dd

@)&* efb| # ut]

laxfg * M)) ah]

Read More
2078/11/3

FWU-KMC BA-LLB Entrance Result 2078

FWU-KMC BA-LLB Entrance Result 2078
Read More Download File
Back to top