Select Language:


Log In Email

Notice

2018/6/23

‘उत्कृष्ट पब्लिक क्याम्पस’ अवार्ड

२०१८ को उत्कृष्ट पब्लिक क्याम्पसको अवार्ड धनगढीको कैलाली  मल्टिपल क्याम्पसले पाएको छ । न्यु बिजनेश एजले आयोजना गरेको ‘बिजनेश स्कुल रेटिङ-र्‍याङ्किङ अवार्ड–२०१८’को उक्त विधाको अवार्ड कैलाली मल्टिपल कलेजले प्राप्त गरेको हो । कलेजलाई अवार्ड र प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ ।

Read More
2075/9/5

Master's Admission Notice

z}lIfs ;q @)&%÷&^ sf] nflu :gftsf]Q/ tx (MBA, MBS, MA / M.Ed.) df gof“ egf{ ;DaGwL ;"rgf 


 ljZjljBfno cg'bfg cfof]uaf6 QAA k|df0fkq k|fKt b]zs} cu|0fL ;fd'bflos z}lIfs ;+:yf s}nfnL ax'd'vL SofDk;df lqe'jg ljZjljBfnosf ;]d]i6/ k|0ffnLdf cfwfl/t :gftsf]Q/ txsf laleGg z}lIfs sfo{qmdx?df gof“ egf{sf] nflu lgDgfg';f/ k|j]z k/LIff ;~rfng x'g] Joxf]/f ;xif{ hfgsf/L ul/G5 . 

sfo{qmdx?

MBA-E

MBS

MA  M.Ed.

s]Gb|Lo k|j]z k/LIff x'g] ldlt / ;do

@)&% df3 % ut] ljxfg * ah]

@)&% df3 !( ut ljxfg * ah]

@)&% df3 !( ut] lbp“;f] ! ah]

cfj]bg kmf/fd a'emfpg] clGtd ldlt

@)&% kf}if #) ut];Dd -lanDa z'Ns ;lxt df3 # ut] ;Dd_

@)&% df3 ( ut];Dd -lanDa z'Ns ;lxt df3 !% ut] ;Dd_

@)&% df3 # ut];Dd -lanDa z'Ns ;lxt df3 !) ut] ;Dd_

cfj]bg z'Ns

? !,%)) -lanDa z'Ns ? #,)))_

? !,%)) -lanDa z'Ns ? #,)))_

? !,%)) -lanDa z'Ns ? #,)))_

sIff ;~rfng

@)&% df3 bf]>f] xKtfaf6

@)&% kmfNu'g klxnf] xKtfaf6

@)&% kmfNu'g bf]>f] xKtfaf6

lj:t[t hfgsf/Lsf] nflu 

                               s}nfnL ax'd'vL SofDk;, wgu9L, s}nfnL                   kmf]g g+=M %@!@@#, Od]nM www.kailalicampus.edu.np

Read More Download File
2074/7/12

अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी सूचना ।

यस क्याम्पसको शैक्षिक सत्र् २०७३/०७४ को शिक्षाशास्त्र संकाय, स्नातक तह अन्तर्गत एक वर्षे बी.एड. उत्तीर्ण भएका बिद्यार्थीहरुको अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम तपशिल बमोजिमको कार्य तालिका अनुसार हुने भएकोले सम्बन्धित बिद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ । विस्तृत जानकारीको लागि अभ्यास शिक्षण समितिसंग सम्पर्क गर्न समेत सूचित गरिन्छ ।
तपशिल
१. आवेदन फाराम भर्ने मिति : २०७४ कार्तिक १२ गतेदेखि ऐ. कार्तिक १८ गतेसम्म ।
२. अभिमुखिकरण कार्यक्रम : २०७४ कार्तिक १९ गते दिउ“सो ३ः०० बजेदेखि ।
३. सुक्ष्म अभ्यास शिक्षण : २०७४ कार्तिक २० गतेदेखि ।
४. एभरेष्ट बैंक, शाखा कार्यालय, धनगढीमा जम्मा गरेको रु. १८००।– को सक्कल बैंक भौचर ।
५. एक बर्षे बी.एड. उत्तीर्ण गरेको लब्धाड्ढ पत्रको प्रतिलिपी र अन्तिम बर्षको प्रवेश पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नु पर्ने छ ।
Read More
2074/6/24

यस क्याम्पसको स्नातक तह, प्रथम बर्षमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (QAA) प्रमाण पत्र प्राप्त देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सुप्रसिद्ध शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा नयाँ भर्नाको लागि तपशिल बमोजिम प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरुलाई सहर्ष जानकारी गरिन्छ ।

कार्यक्रमहरु : BSc., BBS, BA/BSW and BEd.
प्रवेश परीक्षा मिति र समय :
BBS, BA/BSW and BEd.- २०७४ कार्तिक १८ः गते विहान ८ः०० बजे
BSc.- २०७४ मंसिर २ गते Biological समुहको विहान ११ बजे र Physical समुहको दिउसो २ बजे
Read More Download File

Back to top