Select Language:


Log In Email

Notice

2080/8/25

B.Sc. Forestry Entrance Result 2080

B.Sc. Forestry Entrance Result 2080
Read More Download File
2080/8/3

शोक बिदा सम्बन्धी सूचन .

शोक बिदा सम्बन्धी सूचन .
Read More
2080/6/26

Dashain Vacation Notice 2080

Dashain Vacation Notice 2080
Read More
2080/6/16

BBA MAT 2080 Final Result

BBA MAT 2080 Final Result
Read More Download File
2080/6/11

BBS, BA/BSW & B.Ed./B.Ed.-B.Ed.-CSIT 2nd Sem. Mid-term Examination Notice 2080

BBS, BA/BSW & B.Ed./B.Ed.-B.Ed.-CSIT 2nd Sem. Mid-term Examination Notice 2080
Read More
2080/6/11

B.Sc.-B.Sc.-CSIT 2nd Semester Mid-term Examination Routine Notice 2080

B.Sc.-B.Sc.-CSIT 2nd Semester Mid-term Examination Routine Notice 2080
Read More
2080/6/11

शोक बिदा सम्बन्धी सूचना l

शोक बिदा सम्बन्धी सूचना l 
Read More
2080/5/15

B.Sc. Forestry Admission Notice !

B.Sc. Forestry Admission Notice !
Read More Download File
2080/5/6

भर्ना सम्बन्धी सूचना

भर्ना सम्बन्धी सूचना 
Read More
2080/4/31

Tracer Study Form

यस क्याम्पस बाट २०१९, २०२० २०२१ र २०२२ मा पास हुनु भएका सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुले Tracer Study From भरि सहयोग गरि दिन हुन् अनुरोध छ .
https://shorturl.at/ipZ45
Read More Download File
Back to top