Select Language:


Log In Email

Notice & Events

स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको विश्वविद्यालय नाम दर्ता (Registration) फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

2079/12/1

Download File

स्नातक तह र  स्नातकोत्तर तहको विश्वविद्यालय नाम दर्ता (Registration) फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

Back to top