Select Language:


Log In Email

Notice & Events

​प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना ।

2079/11/30

Download Fileउपरोक्त मिति २०७९/१२/०८ गते सम्पन्न हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनको लागि यस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रथम मतदाता नामावली निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको छ ।

Back to top